За нас

За нас

Мисия

Да превърнем Шумен в новия технологичен център на България!

Да се подпомогне икономическото развитие на Шумен и региона, като се създават работни места в IT-сферата, създаване на екосистема, и подпомагане на StartUP-компании, подготовка и аутсорсинг на IT-специалисти, привличане на технологични проекти.

Участниците в екосистемата на SiT активно да работят и допринасят за изграждане на непреходни ценности и висок морал в обществото и да изграждат хора с компетенции и силно социално-ангажирани личности, компании и организации.

Участниците в екосистемата на SiT активно:

– да работят и допринасят за изграждане на непреходните ценности и висок морал в обществото ни, които са били в основата на живота на българският народ и са довели до неговия икономически и духовен подем след Възраждането,

– да насърчават интелектуалното развитие и надграждане на ценностната система на личността,

– да работят за насърчаване на добросъвестното участие в обществения живот,

– да работят за изграждането и утвърждаването на авторитета на учителя и преподавателя в обществото,

– да работят за укрепване на мотивацията на българските учители, което да им позволи да вдъхновяват и амбицират българските ученици,

– да работят за привличане към България на специалисти от световна класа в области с висок научен и икономически потенциал, както и участие от страна на тези специалисти в конференции, симпозиуми и работни срещи, даващи възможност на българските учени, инженери и предприемачи да черпят от техните опит и познания,

– да подкрепят блестящи млади таланти и обучението им в престижни висши училища и университети в света, като ги насърчават да работят от и за България,

– да насърчават привличането в България на български учени, специалисти, инженери и предприемачи да работят от и за България,

– да насърчават привличането в Шумен на шуменски учени, специалисти, инженери и предприемачи да работят от и за Шумен,

– да работят за изграждане на силно социално отговорни личности, компании и организации.

Цели

1. Да се подпомогне икономическото развитие на гр. Шумен и областта като се работи за превръщане на Шумен и областта в развит технологичен център, в който да се развиват върхови технологии.

2. Да се съхранява и развива всяко познание в областта на науката и техниката, както и познанието във всяка друга област, които да се използват за благото на цялото човечество.

3. Да съдейства за изграждане и формиране на етични, морални и духовни ценности в обществото.

4. Да се утвърди авторитета на учителя и преподавателя в обществото; укрепване мотивацията на българските учители, което да им позволи да вдъхновяват и амбицират българските ученици.

5. Да се привлекат към България специалисти от световна класа в области с висок научен и икономически потенциал, както и участие от страна на тези специалисти в конференции, симпозиуми и работни срещи, даващи възможност на българските учени, инженери и предприемачи да черпят от техните опит и познания.

6. Да се подкрепят блестящи млади таланти и обучението им в престижни висши училища и университети в света, като ги насърчават да работят от и за България.

7. Да се насърчава привличането в България на български учени, специалисти, инженери и предприемачи да работят от и за България и привличането в Шумен на учени, специалисти, инженери и предприемачи да работят от и за Шумен.

8. Изграждане на силно социално отговорни личности, компании и организации.

9. Да спомага в предоставянето на висококачествено образование и на образование през целия живот с цел повишаване възможностите за професионална и личностна реализация.

10. Да подкрепя развитието на благотворителни практики и дейности, спомагащи социалната интеграция и личностната реализация на хора, включително и такива в неравностойно положение.

Дейности

1. Oрганизиране на академия на територията на Област Шумен, която да провежда целеви обучения както самостоятелно така и в партньорство с други организации.

2. Oрганизиране на обучения, провеждани преимуществено в гр. Шумен и региона, които да дават умения и познания на участниците в тях, в сферата на дейност на фондацията.

3. Предоставяне на безплатно обучение за даровити ученици и деца и ученици и деца в неравностойно положение от Област Шумен в сферата на науката и технологиите.

4. Организиране на предпоставки за възникване на технологичен хъб, в който съвместно да работят различни организации и частни предприятия, които заедно да развиват нови технологии и да допринасят към развитие на човешкото познание и напредък, като работят по проекти, които са неизменно свързани с икономическото и социално развитие на гр. Шумен и региона.

5. Развиване и поддържане на устойчиви партньорски отношения за сътрудничество с държавни и общински институции, както и с неправителствени организации и бизнеси в страната и чужбина.

6. Осъществява издателска и разпространителска дейност, свързана с постигане целите на фондацията.

7. Организира благотворителни кампании с цел набиране на средства за осъществяването на поставените цели.

8. Подсигуява стипендии и спонсорство за обучението на деца и младежи, приоритетно от Шумен и региона в страната и чужбина.

 

Фондацията и всички нейни подразделения не могат да участват по никакъв начин в проекти и други дейности, които по някакъв начин са свързани или подпомагат:

1. Игралната индустрия – производство и разработване на компютърни игри, разработване на технологии, софтуер и хардуер насочен към компютърни игри, разпространение или популяризиране на компютърни игри, с изключение на интерактивни образователни игри, насочени към развиване на полезни умения на личността.

2. Хазартната индустрия – производство и разработване на хазартни игри, разработване на технологии, софтуер и хардуер насочен към хазартните игри, разпространение или популяризиране на хазартни игри.

3. Порнографската индустрия – производство и разработване на компютърни игри и софтуер свързан с порнография, разработване на технологии и свързани с порнография, разпространение или популяризиране на порнографско съдържание или на технологии, софтуер и хардуер, свързани с това.

Кауза

Създаване на технологичен хъб, в който освен SiT да работят и компании на бивши курсисти от SiT Academy с вече успешни бизнеси, както и други технологични компании (включително StartUp-компании) с амбиции да продължат да се развиват и да са неизменно икономически и социално ангажирани с развитието на Шумен и региона.

Да се създаде екосистема, в която се срещат, съжителстват и си партнират стартиращи компании, сериозни и утвърдени бизнес-компании с бизнес в Шумен и региона, зрели организации с перспективни планове за растеж, иновативни обучителни програми и младши талант, както и успешни професионалисти, ментори и инвеститори, като всички те да са икономически и социално ангажирани с развитието на Шумен и региона.

Контакти

SiT

За да се свържете с нас, моля използвайте формата за контакти. Благодарим!